POMÁHEJ S NÁMI A VYHRAJ | VÍNO HRUŠKA
Víno Hruška | e-shop

Zlatá medaile z AWC Vienna

Je pro nás velkým potěšením, že Hibernal 2015 z prémiové linie Family collection, získal velmi uznávané ocenění v nejprestižnější mezinárodní soutěži vín AWC Vienna. Ochutnávky probíhají slepým systémem ve spojení s přesnými a náročnými degustačními pravidly.
Tato kolekce pro nás představuje unikátní vína, ono pověstné rodinné stříbro (teď už zlato), která jsou součástí naší pýchy, pokory i lásky k rodinnému vinařství. Vína kolekce Family jsou naším obrazem a vizí naší firmy tak, jak ji den po dni a rok po roku naplňujeme.
Vždycky budou mít úzký vztah k našim dětem – Nikol a Tomáškovi, ale také k regionu, naší terroir, kterou reprezentuje právě překrásný Hibernal, který je novou duší našich vinic.

POMÁHEJ S NÁMI A VYHRAJ

17.11.2018

Pomáhej s námi a vyhraj

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
„VÍNO, KTERÉ POMÁHÁ“

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Společnost VÍNO HRUŠKA s.r.o., IČO 27715591, DIČ CZ27715591, sídlem Blatnička, Blatnička 143, PSČ 696 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54024, (dále jen „pořadatel“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 11. 2018 do 23:59 hodin dne 30. 11. 2018 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „VÍNO KTERÉ POMÁHÁ“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na http://www.vinokterechutna.cz/aktualita/212

 

2.      Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv facebooku.

 

3.      Účastníkem soutěže se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže.

2.      ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

1.      Vybraný zákazník z České republiky (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat výhru (dále jen „Výhra“), zejména nikoliv však výlučně:

1.      V Době konání bude sdílet Fotografii s knírem na sociální síti Instagram s hastagem #vinokterepomaha (dále jen "Fotografie") a stane se sledujícím Instagramového profilu společnosti VÍNO HRUŠKA a to profilu: @vinohruska_official

2.      Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

1.      Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

2.      Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

3.      Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli, jakož i k osobám s pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

3.      V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3.      PODROBNÉ PODMÍNKY KAMPANĚ

1.      Sdílením Fotografie na Facebooku nebo Instragramu Účastník potvrzuje, že:

1.      Fotografie neporušuje právní předpisy, etické principy, nenavádí, ani nemůže navádět k porušování právních předpisů či etických principů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;

2.      Účastník je autorem Fotografie ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a přihlášením do Soutěže pořadateli poskytuje oprávnění k užití Fotografie všemi zákonem povolenými způsoby;

3.      Účastník výslovně prohlašuje, že pořadateli uděluje výhradní licenci v neomezeném rozsahu ke sdílené Fotografii a to bezplatně;

4.      Na Fotografii neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by mohla být dotčena účastí Účastníka v soutěži;

5.      Fotografie byla pořízena se souhlasem případných fyzických osob na ní zobrazených, přičemž tyto osoby vyslovily souhlas se zveřejněním Fotografie, přičemž Účastník nese odpovědnost za obsah Fotografie i za její zveřejnění.

2.      Výhra, kterou je možné v Kampani získat, je Kurz Snoubení vína & sýrů pro dvě osoby s ubytováním ve vinařství VÍNO HRUŠKA v Blatničce (dále jen „Výhra“).

 

3.      Každý den bude nejlepší fotografie vybrána marketingovým oddělením VÍNO HRUŠKA na základě několika kritérií, mezi které patří zejména kreativní pojetí fotografie a celkový estetický dojem. Z vybraných fotografií se po skončení Doby konání soutěže vylosuje jedna vítězná fotografie.

4.      Účastník bude o skutečnosti, že se stal výhercem informován pod svoji Fotografií a zároveň prostřednictvím Facebookové nebo Instagramové soukromé zprávy.

5.      Informace o převzetí Výhry, budou Výherci zaslány prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu.

6.      V případě, že Účastník nebude jedním z výherců, bere na vědomí, že o této skutečnosti nebude informován.

7.      Výhru není možné vyměnit za peníze a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji.

8.      Na poskytnutí Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

4.      OSOBNÍ ÚDAJE

1.      Jakmile Účastník projeví zájem účastnit se Kampaně (viz 3.1 a3.2 podmínek Kampaně) dává pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon"), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, fotografie za účelem prověření jeho účasti v Kampani a předání Výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Kampani, včetně ztráty nároku na předání Výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

2.      Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie, slovní projevy a audiovizuální záznamy mohou být použity pro účely propagace pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení a pořadatel může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Kampaně a předáním Výhry, a to na období 5 let od počátku Kampaně.

5.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

2.      Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, nahradit ceny v Kampani za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Kampaň zcela zrušit.

3.      Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

4.      Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

5.      Veškeré případné spory, které vyplývají z této Kampaně nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně pořadatel.

 

doporučujeme

Frizzante Müller Thurgau - 0,75 l jakostní víno 2015 "VÍNO HRUŠKA" - náhled 179Kč Frizzante Müller Thurgau - 0,75 l jakostní víno 2015 "VÍNO HRUŠKA" Ročník sklizně 2015
detail produktu
 


 

zeptejte se nás

VÍNO HRUŠKA s.r.o.
696 71 Blatnička č.143
Česká republika
IČ: 27715591, DIČ: CZ27715591

Bc. Michal Morrison
(+420) 724 889 889
Po-Pá 7.00 – 15.30 hod.
E-mail: info@vinokterechutna.cz

Máte-li dotaz, můžete využít i kontaktní formulář

 
Užitečné odkazy: sommelierské minimum snoubení vína a pokrmů výroba vína skladování vína víno a zdraví Vína prodáváme jen osobám starším 18 let
© Copyright 2008 Stanislav Hruška www.vinohruska.cz Design by bizmark Tvorba e-shopu: Webios.cz mini logoWebios.cz – webdesign, SEO a tvorba www stránek